ពិព័រណ៍កុមារលើកទីមករា២០១៩ 

យើង​បាន​ចូល​រួម​តាំង​ពិព័រណ៍​កុមារ​លើក​ទី៦ ដោយ​ជោគ​ជ័យ ។ វាជា​ឱកាស​ដ៏​ល្អ​ដែល​បាន​ជួប​មាតាបិតា​ជាច្រើន​ដែល​ចង់​ជួយ​​កូនៗ​របស់​ខ្លួន​ក្នុងការ​សិក្សា ។ យើង​ទាំង​អស់គ្នា​​យល់​ស្រប​គ្នា​ថា​កុមារ​ដែល​មានមូលដ្ឋាន​គ្រឹះ​ល្អនៃ​​ភាសាខ្មែរ​និង​គណិតវិទ្យា​ ពួក​គេច្រើន​ជោគ​ជ័យ​នៅ​ពេល​អនាគត ។ សម្ភារៈ​កូន​ស្វា​ឆ្លាត ត្រូវ​បាន​ផលិត​ឡើង​ដើម្បី​ជួយ​អ្នក​ឱ្យ​​ជ្រោម​ជ្រែង​កូនៗរបស់​ខ្លួន​ក្នុងការ​កសាង​គ្រឹះ​ដ៏រឹង​មាំ​នេះ ។ 


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *