ប្រកាសរបស់ក្រសួង​អប់រំ យុវជន និងកីឡា

ក្រសួង​អប់រំ៖ អនុញ្ញាត​ឱ្យ​បោះពុម្ពផ្សាយ​ “កម្រង​សៀវភៅ​កូន​ស្វា​ឆ្លាត​” និង​អាច​ប្រើ​នៅ​តាម​សាលាបាន។ ក្នុង​ឱកាស​ដែល​ក្រសួងអប់រំ​​អនុញ្ញាត​ឱ្យ​បោះពុម្ពផ្សាយ​ “កម្រង​សៀវភៅ​កូនស្វាឆ្លាត” ក្រុម​ការងារ​នឹង​ធ្វើ​ការ​រចនាក្រប​សៀវភៅទាំងអស់​ឱ្យ​មាន​ភាព​ទាក់​ទាញតាម​ការ​ស្នើសុំរបស់​មាតាបិតា​សិស្ស និង​អាណា​ព្យាបាល​គ្រប់រូប។ សៀវភៅ​ដែល​មាន​គ្របថ្មី​នេះ​នឹង​ចេញ​ផ្សាយ​ក្នុង​ពេល​ឆាប់​ៗនេះ​។ សម្រាប់​ព័ត៌មាន​បន្ថែម​សូម​ទាក់​ទង​ក្រុម​ការងារ​យើង​តាម​រយៈលេខ​ទូរស័ព្ទ​ និងអាសយដ្ឋានដូច​មាន​បង្ហាញ​ក្នុង​គេហទំព័រ​នេះ។

Read more