ក្រោយពីការ​​វិភាគ​លើការ​ស្រាវជ្រាវ​មួយអំពី​ការ​អានភាសាខ្មែរ​នៅ​ថ្នាក់​ដំបូង វិទ្យាស្ថាន​បើក​​ទូលាយបាន​រក​ឃើញ​ថា មាន​ឧបសគ្គ​ជា​ច្រើនផង​ដែរក្នុងការ​សរសេរ។ ការ​យល់ច្បាស់​ និង​ការហ្វឹកហាត់​របៀប​សរសេរ​អក្សរ​ និង​លេខ ជួយដល់​ការ​រៀនអាន។

Read more