មានក្នុងពេលឆាប់ៗ :

សៀវភៅហ្វឹកហាត់ ស្រៈ សម្រាប់ជំនួយដល់កម្មវិធីសិក្សាថ្មីនៅថ្នាក់មត្តេយ្យ វានឹងមានបោះពុម្ពផ្សាយក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ

មាតិកាកំពុងស្ថាបនា! ក្រុមការងារសូមស្វាគមន៍ លោកអ្នកដែលបានចូលទស្សនា ហើយសង្ឃឹមថានឹងចូលមកម្ដងទៀតក្នុងពេល ឆាប់!!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *