ក្រោយពីការ​​វិភាគ​លើការ​ស្រាវជ្រាវ​មួយអំពី​ការ​អានភាសាខ្មែរ​នៅ​ថ្នាក់​ដំបូង វិទ្យាស្ថាន​បើក​​ទូលាយបាន​រក​ឃើញ​ថា មាន​ឧបសគ្គ​ជា​ច្រើនផង​ដែរក្នុងការ​សរសេរ។ ការ​យល់ច្បាស់​ និង​ការហ្វឹកហាត់​របៀប​សរសេរ​អក្សរ​ និង​លេខ ជួយដល់​ការ​រៀនអាន។ សម្ភារៈ​សិក្សា​ជំនួយ​របស់​យើង​សម្រាប់​ប្រើ​ប្រាស់​ទាំង​នៅ​ផ្ទះ​ និង​សាលា​រៀន។ ក្រៅពីសៀវភៅ យើងក៏​បាន​ផលិត​បណ្ណ​ព័ត៌មាន​​ និង​វីដេអូ​​សម្រាប់​ ​ឪពុក​ម្ដាយ​ឱ្យ​ជួយ​កូនៗ​របស់​ខ្លួន។ ពួក​យើង​ជា​ក្រុម​ការងារមួយ​នៃ​អង្គការ​វិទ្យាស្ថាន​បើក​ទូលាយ ​ដែល​ចង់​ឱ្យ​​កុមារ​កម្ពុជា​គ្រប់រូប​មាន​ឱកាស​​រៀន​សរសេរ​តាម​វិធី​សប្បាយៗ​ និង​មាន​លំដាប់លំដោយ។

After analysing research on early reading, Open Institute detected that there were also barriers to writing the Khmer language. Understanding and practising how to write letters and numbers supports the learning of reading. Our learning support resources are for use in school and at home. We have developed separate leaflets and videos to support parents in helping their children. We are a non-profit making small team at Open Institute who are passionate about all children having opportunities to learn how to write in a fun sequential way.